wishpic.jpg (3395 bytes)

*送禮賀詞*

 送禮賀詞,屬於應用文之一。我國夙尚禮教,冠婚生誕,而至一切慶典,均有儀文;柬帖書寫,亦有法式。禮尚往來,人情之常,然種類既繁,名目互異,故親骨餽贈,所用賀詞,貴乎得體。爰選錄各類通俗賀詞,以供顧客參攷採用。

 本行特備各種面額禮券,每張有美賀柬,以備用者填寫。禮券銀碼,豐儉由人,受者可隨時兌換現金,或轉入各種存款戶口,手續簡便。

各類賀詞列如下:

賀 結 婚 新婚之喜(或)燕爾之喜

于歸之喜(或)添菑孚q

聯婚之喜

男方用

女方用亦可用「新婚之喜」

聯賀男女方用

賀男方父主婚 新翁之喜 如曾作新翁則改稱「疊翁之喜」
賀男方母主婚 新姑之喜 
賀男方祖父主婚 太翁之喜 
賀男方伯叔主婚 新伯之喜(或)冠姪之喜 
男方兄主婚 冠弟之喜 
賀女方父母主婚

 

 

 

 

 

令媛于歸之喜(或)令媛添菑孚q

 

 

 

 

 

如兄主婚則將「令媛」改為「令妹」

如欲備列主婚與新郎之名字者,可用:

「某某先生新翁暨

 令郎某某世兄爾之喜」

如祖父,伯叔或兄長主婚,請照上文更改

賀 續 娶 娶續弦之喜 
賀 蜜 月 蜜月愉快 通常婚後請酒補賀
賀 銀 婚

 

某某先生   某某夫人 賢伉儷銀婚大慶 (結婚廿五年)
賀 金 婚 某某先生   某某夫人 賢伉儷金婚大慶 (結婚五十年)
賀結婚週歲 某某先生   某某夫人 賢伉儷結婚週年紀念 
賀生男彌月 弄璋之喜(或)奉申 彌敬 生孖子者用「雙璋之喜」
賀生女彌月 玉勝之喜(或)奉申

如一子一女孖胎者

彌敬 生孖女者用「雙珠之喜」

「育麟、育珠之喜」

賀 添 孫 添孫之喜(或)文孫彌月之敬 
賀男生日 華誕之慶(或)懸弧之慶 中、少年合用
賀女生日 設帨之慶(或)奉申 桃敬 
賀拜大壽 榮壽大慶 六十歲以上均可用
賀 雙 壽 某某先生

某某夫人

賢伉儷雙壽大慶 
賀 冥 壽 奉申 追祝之敬 
賀 結 誼 結誼之喜 (誼男或誼女送禮與誼父母則稱「旨敬」)
賀 開 業 新張之喜 
賀擴展業務 宏張之喜 分行或支店開業亦通用
賀新居落成 新廈落成之喜(或)華築成之喜 
賀 遷 居 喬遷之喜(或)榮遷之喜 
賀 升 職 榮陞之喜 
賀 上 任 履新之喜(或)榮任之喜 
賀 退 休 榮休之喜 
賀 入 學 進學之敬 
賀 畢 業 畢業之敬 大學畢業用「學成之喜」
賀出國留學 鵬展之敬(或)奉申 贐敬 
賀出國遊歷 旅遊愉快(或)奉申 贐敬 
賀 節 奉申 節敬

父親節

母親節

情人節

聖誕愉快

 

奉申 菽敬

敬祝 永結同心

聖誕快樂

包括農曆各節日送節禮用

 

1.凡送禮難於措詞者,可用奉申「賀敬」(或)「菲敬」

2.凡「XX之喜」(或)「XX之慶」則用奉賀。「XX之敬」則用奉申。

 

 

        本站資料純粹給於網友知多一點點,非牟利,請原作者給個
方便,若不許可,請來信本網站網主,以便刪除。